back

ContractRadar Service: de voorwaarden op een rijtje

Check snel de kleine letters en we gaan voor je aan de slag!

Thank you for sending the request

Algemene Voorwaarden ContractRadar

Download de PDF versie van de Algemene Voorwaarden Mandaten E-Contract

1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden van E-Contract;
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Diensten: Het geheel van de diensten die E-Contract voor rekening van de Klant uitvoert, zoals nader omschreven in de Opdrachtbevestiging en in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden;
 • E-Contract: BV E-Contract, zoals nader aangeduid in artikel 2, tevens handel drijvende onder de benaming “Aanbieders.be”
 • Elektriciteitsleverancier: De onderneming die bij aanvang van de Overeenkomst en/of tijdens de duur van de Overeenkomst elektriciteit levert aan de Klant;
 • Energieovereenkomst: De overeenkomst voor de levering van energie en/of aardgas afgesloten tussen de Klant en een Elektriciteitsleverancier en/of Gasleverancier;
 • Gasleverancier: De onderneming die bij aanvang van de Overeenkomst en/of tijdens de duur van de Overeenkomst aardgas levert aan de Klant;
 • Kennisgeving: Het bericht dat jaarlijks, uiterlijk op de verjaardag van de Overeenkomst door E-Contract verzonden wordt, met daarin een berekening van het voor de Klant meest voordelige tariefplan en de aanduiding van de voor de Klant meest voordelige aardgas- en/of elektriciteitsleverancier en met, in voorkomend geval een voorstel tot Leverancierswissel;
 • Klant: De Consument of de KMO, die een Overeenkomst afsluit met E-Contract;
 • KMO: De natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit of aardgas gebruikt, gedeeltelijk dan wel uitsluitend voor professionele doeleinden, en waarvan het jaarlijkse verbruik lager is dan 50 MWh aan elektriciteit en 100MWh aan aardgas voor al zijn aansluitingspunten op het transport- of distributienet samen;
 • Leverancierswissel: het aangaan van een nieuwe Energieovereenkomst op basis van het door de Klant verstrekte Mandaat;
 • Mandaat (lastgeving/volmacht): Het bij deze Overeenkomst verstrekte mandaat door de Klant aan E-Contract om in naam en voor rekening van de Klant bij de Gas- en/of Elektriciteitsleverancier en de Netbeheerder op periodieke wijze de EAN-codes, de verbruiksgegevens (met inbegrip van de datum van laatste meteropname, de laatste meterstanden en het jaarlijks verbruik), gegevens met betrekking tot zonnepanelen (met inbegrip van het vermogen van de omvormer en het injectievolume) en eventueel andere onderliggende data op te vragen en/of persoonsgegevens van de Klant op te vragen en/of te verifiëren en om, in voorkomend geval, naar aanleiding van de verzonden Kennisgeving, het nodige te doen voor een Leverancierswissel na vergelijking van de energieleveranciers. Aldus wordt E-Contract door de Klant gemachtigd om in naam en voor rekening van de Klant rechtshandelingen te verrichten t.o.v. de Gas- en/of Elektriciteitsleverancier en de Netbeheerder, waarvan de rechtsgevolgen rechtsreeks aan de Klant worden toegerekend.
  E-Contract is bijgevolg op geen enkele wijze als partij verbonden bij de eigenlijke Leverancierswissel, die louter en alleen tussen de Klant en de betrokken Leveranciers plaatsvindt. Het is steeds de Klant die uiteindelijk de beslissing tot de Leverancierswissel neemt en dus al dan niet besluit een nieuwe Energieovereenkomst aan te gaan met een leverancier. E-Contract treedt inzake louter op als tussenpersoon;
 • Mandaatsformulier: Het door de Klant in te vullen formulier waarin hij ten aanzien van de Netbeheerder het aan E-Contract verstrekte mandaat bevestigt en, voor zover nodig, tegenstelbaar maakt. Een ontwerp van de respectievelijke Mandaatsformulieren wordt gevoegd als Annex II t.e.m. Annex IV;
 • Netbeheerder: Het nutsbedrijf dat het transportnetwerk voor energie beheert en waarbij de Klant, bij aanvang van de Overeenkomst en/of tijdens de duur van de Overeenkomst aangesloten is;
 • Opdrachtbevestiging: De opdrachtbevestiging die in voorkomend geval door E-Contract verzonden wordt aan de Klant en die de contractuele afspraken tussen Partijen weergeeft;
 • Overeenkomst: de overeenkomst op afstand die tussen E-Contract en de Klant wordt gesloten, met name in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van E-Contract en de Klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de Overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand
 • Persoonsgegevens: alle persoonlijke gegevens in de zin van de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, met name de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘AVG’) en de nationale uitvoeringswetgeving ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de Klant aan E-Contract doorgeeft bij het afsluiten en de uitvoering van de Overeenkomst of waarvoor de Klant aan E-Contract uitdrukkelijk mandaat geeft om deze op te vragen bij de Energieleverancier en/of Netbeheerder, waaronder zijn naam, leveringsadres, EAN-code(s) van zijn/haar elektriciteits- en aardgasaansluiting, consumptiegegevens en gezinssituatie, zoals vermeld in artikels 7.2 en 12.
 • Website: www.aanbieders.be of enige andere website beheerd door E-Contract via dewelke de Overeenkomst wordt afgesloten

2. Identiteit van E-Contract

De Overeenkomst wordt afgesloten met E-Contract (hierna: “E-Contract”, “Aanbieders.be” “wij”, “we”, “ons” of “onze”) een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0892.798.886, met maatschappelijke zetel te B-3520 Zonhoven, Heuvenstraat 85 bus 1, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

Handel drijvende onder de benaming “Aanbieders.be”

Adres: Heuvenstraat 85 bus 1, 3520 Zonhoven, België
E-mail: klantendienst@aanbieders.be
Telefoonnummer: 011/37.38.00
Bereikbaarheid: ma-vr van 09u00 tot 17u30. Vrijdag van 09u00 tot 16u00
BTW- identificatienummer: BE0892.798.886

3. Toepasselijkheid – Hoedanigheid van de Klant

3.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn , met uitsluiting van enige andere, van toepassing op elk aanbod van E-Contract en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen E-Contract en de Klant.

3.2 Elke mogelijke toepassing van Algemene Voorwaarden van de Klant of van enige andere derde partij wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.

3.3  Voordat de Overeenkomst gesloten wordt, is de tekst van de Algemene Voorwaarden eenvoudig te lezen, te downloaden en af te printen en werden de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de Klant door het actief aanvinken van een daarvoor voorzien selectievak (een zogenaamde “opt-in”).  Indien E-Contract de Klant de mogelijkheid biedt om de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst te aanvaarden door gebruik te maken van een unieke code die de Klant telefonisch activeert, een webapplicatie, een webformulier, of een e-mail, dan vormt het feit dat de Klant daarvan gebruik maakt een geldig bewijs in rechte van diens aanvaarding.

3.4  Tevens wordt de tekst van huidige Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op eerste verzoek van de Klant kunnen de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze andermaal kosteloos worden toegezonden.

3.5  Indien de Klant vragen of suggesties heeft met betrekking tot de duidelijkheid en/of begrijpbaarheid van de Overeenkomst, kan deze ons te contacteren per e-mail (via het e-mail adres klantendienst@aanbieders.be) of via de contactgegevens vermeld onder artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.

3.6  De Diensten van E-Contract worden enkel ter beschikking gesteld van Consumenten en KMO’s, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.

3.7  De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden waarin verwezen wordt naar de “Consument” zijn uitsluitend van toepassing op het aanbod gericht aan respectievelijk de overeenkomst afgesloten met de Consument. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met verwijzing naar de “KMO” zijn uitsluitend van toepassing op het aanbod gericht aan respectievelijk de overeenkomst afgesloten met de KMO. Voor zover in een bepaling verwezen wordt naar de “Klant” is de desbetreffende bepaling van toepassing zowel ten aanzien van Consumenten als ten aanzien van KMO’s.

4. Aanbod – Registratie – Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1           Het aanbod van E-Contract bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. Het aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.2           Indien de Klant wenst in te gaan op het aanbod, zal hij zich onder meer registeren op de Website, zal hij de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring (www.aanbieders.be/privacyverklaring) voorafgaandelijk lezen én goedkeuren en zal hij de Persoonsgegevens, vermeld in artikel 7.2, invoeren.

4.3           De Overeenkomst komt slechts tot stand nadat E-Contract via het door de Klant opgegeven e-mailadres de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigd heeft. De Opdrachtbevestiging zal een samenvatting bevatten van de contractuele afspraken tussen E-Contract, alsook een link bevatten naar de Algemene Voorwaarden.

5. Herroepingsrecht in hoofde van de Consument

5.1           In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht beschikt de Consument over een herroepingsrecht. De Consument kan de Overeenkomst aldus herroepen binnen een termijn van veertien kalenderdagen, zonder kosten en/of boete en zonder dat hij hiervoor enige opgave van reden moet doen. Voornoemde termijn gaat in op de eerstvolgende dag na de totstandkoming van de Overeenkomst.

5.2           Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de hierboven vermelde termijn te melden aan E-Contract, hetzij door middel van het in Annex I bij deze Algemene Voorwaarden gevoegde modelformulier voor herroeping, hetzij op enige andere ondubbelzinnige wijze.

5.3           E-Contract verbindt er zich toe om de Vergoeding die in voorkomend geval door de Consument werd betaald voorafgaand aan het inroepen van het Herroepingsrecht, integraal aan de Consument terug te betalen. E-Contract zal voor de terugbetaling, voor zover dit mogelijk is, gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel dat de Consument gebruikt heeft.

 

6. Voorwerp van de Overeenkomst

6.1           E-Contract zal tegen betaling van de jaarlijkse Vergoeding de volgende Diensten, zoals nader omschreven in Artikel 7, verrichten voor rekening van de Klant:

 • Periodiek opvragen gegevens inzake het elektriciteits- en/of aardgasverbruik van de Klant bij de actieve Netbeheerder in zijn/ haar regio, met inbegrip van de datum van laatste meteropname, de laatste meterstanden en het jaarlijkse verbruik;
 • Periodiek opvragen gegevens inzake de EAN-codes van de elektriciteits- en/of aardgasaansluiting van de Klant bij de actieve Netbeheerder in zijn/ haar regio;
 • Periodiek opvragen gegevens inzake het aansluitvermogen van de zonnepaneelinstallatie (indien van toepassing) en desgevallend het injectievolume van de Klant bij de actieve Netbeheerder in zijn/ haar regio;
 • Jaarlijkse berekening van het voor de Klant meest voordelige tariefplan en aanduiding van de voor de Klant meest voordelige aardgas- en/of elektriciteitsleverancier;
 • In voorkomend geval, het vervullen van de nodige formaliteiten voor een Leverancierswissel in naam en voor rekening van de Klant.

6.2        De Klant erkent en bevestigt dat het voorwerp van de Overeenkomst geen betrekking heeft op de levering van aardgas en/of elektriciteit op zich. De Klant erkent en bevestigt dat E-Contract in voorkomend geval louter bemiddelend optreedt tussen de Klant en de Energieleverancier en in voorkomend geval de Leverancierswissel regelt van de Energieovereenkomst. E-Contract is geen partij bij de Energieovereenkomst en draagt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de Energieovereenkomst door de energieleverancier en/of door de klant en al hetgeen hiermee verband houdt. E-Contract draagt in dit verband dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

6.3.         De Klant blijft aldus gehouden door de bepalingen van de Energieovereenkomst die in zijn naam en voor zijn rekening door E-Contract wordt afgesloten op basis van de door de Klant verleende Volmacht.

7. De Dienstverlening van E-Contract

7.1           Algemeen

In het kader van de Overeenkomst afgesloten met de Klant zal E-Contract, op basis van de ontvangen Persoonsgegevens en, in voorkomend geval, de persoonlijke voorkeuren van de Klant, een berekening opmaken van het voor de Klant meest voordelige tariefplan en de aanduiding van de voor de Klant meest voordelige aardgas- en/of elektriciteitsleverancier.

Deze berekening zal jaarlijks en uiterlijk op de verjaardag van de Overeenkomst plaatsvinden.

Op basis van voornoemde berekening zal E-Contract, behoudens schriftelijke weigering door de Klant, alle nodige wettelijke formaliteiten stellen teneinde in naam en voor rekening van de Klant een Leverancierswissel te realiseren en aldus om namens de Klant een nieuwe Energieovereenkomst aan te gaan met de voor de Klant meest voordelige aardgas- en/of elektriciteitsleverancier.

7.2        Overmaken Persoonsgegevens door de Klant

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. De Klant verschaft E-Contract alle nuttige gegevens om E-Contract in staat te stellen haar Diensten uit te voeren. De Klant zal E-Contract onverwijld informeren m.b.t. omstandigheden waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze het gas- en/of elektriciteitsverbruik van de Klant substantieel (kunnen) beïnvloeden.

De KMO garandeert en verklaart dat zijn jaarlijkse verbruik minder is dan 50 MWh aan elektriciteit en minder dan 100 MWh aan gas voor al zijn aansluitingspunten op het transmissie-, transport- en/of distributienet samen. De KMO is als enige verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen mocht blijken dat hij e-Contract foutieve informatie heeft verstrekt en zijn jaarlijks verbruik toch hoger ligt dan voornoemde grenzen.

Bij aanvang van de Overeenkomst zal de Klant, via een registratie op de Website, de volgende gegevens overmaken aan E-Contract:

 • Identificatiegegevens (Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, gezin- en woonsituatie, in voorkomend geval ondernemingsnummer of maatschappelijke zetel en in voorkomend geval een kopie van de voorkant van de identiteitskaart)
 • Betaalgegevens
 • Geboortedatum en in voorkomend geval het rijksregisternummer
 • Aansluitgegevens van huidige Gasleverancier en/of huidige Elektriciteitsleverancier (o.a. EAN-code, verbruiksperiode, verbruik en andere consumptiegegevens, meterstand, aanwezigheid zonnepanelen en het vermogen van de omvormer omvormer en injecievolume, datum laatste meteropname, facturen, brieven)
 • In voorkomend geval de persoonlijke voorkeuren m.b.t. Gasleverancier en/of Elektriciteitsleverancier
 • Historiek overige leveranciers
 • Mandaat van de Netbeheerder
 • Brieven van de Netbeheerder

Op basis van voormelde Persoonsgegevens die van de Klant ontvangen worden, zal E-Contract volgende (persoons)gegevens bij aardgas- en/of elektriciteitsleveranciers kunnen opvragen en/of verifiëren teneinde haar in staat te stellen haar Diensten uit te voeren:

 • gegevens inzake het elektriciteits- en/of aardgasverbruik van de Klant bij de actieve Netbeheerder in zijn/ haar regio, met inbegrip van de datum van de laatste meteropname en het jaarlijkse verbruik;
 • gegevens inzake de EAN-codes van de elektriciteits- en/of aardgasaansluiting van de Klant bij de actieve Netbeheerder in zijn/ haar regio;
 • gegevens inzake het aansluitvermogen van de zonnepaneelinstallatie (indien van toepassing) en desgevallend het injectievolume van de Klant bij de actieve Netbeheerder in zijn/ haar regio;

Voor de volledige lijst met Persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacy voorwaarden op onze website: www.aanbieders.be/privacyverklaring

7.3 Mandaat aan E-Contract
Door het aangaan van de Overeenkomst machtigt de Klant E-Contract, voor de volledige duur van de Overeenkomst, om alle handelingen te stellen of te laten stellen met het oog op het opmaken van de berekening vermeld in artikel 7.1. Meer in het bijzonder geeft de Klant een uitdrukkelijk Mandaat aan E-Contract om in naam en voor rekening van de Klant:

  • Bij de Gas- en/of Elektriciteits Netbeheerder op periodieke wijze de verbruikersgegevens van de Klant op te vragen;
  • Bij de Netbeheerder de EAN-code(s) van de Klant op te vragen;
  • Bij de Netbeheerder het aansluitvermogen en het injectievolume m.b.t. de zonnepaneelinstallatie van de Klant (indien van toepassing) op te vragen;
  • Regelmatig Energieovereenkomsten te onderhandelen en af te sluiten met energieleveranciers en, in voorkomend geval, een Leverancierswissel te realiseren (’s witch’);
  • De lopende Energieovereenkomst gesloten tussen de energieleverancier en de Klant middels opzegging te (laten) beëindigen ;

Het verstrekte Mandaat is geldig tot kennisgeving van een eventuele opzegging. Contractuele verplichtingen die E-Contract namens de Klant is aangegaan voorafgaand aan de opzegging, blijven evenwel onverminderd van kracht.

Door het verstrekken van het Mandaat aan E-Contract verklaart de Klant geen mandaat aan enige andere partij te hebben verstrekt voor de uitvoering van de genoemde diensten. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die E-Contract nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van het gegeven Mandaat, dan wel gegevens met betrekking tot zijn specifieke wensen/ eisen tijdig (en in een gepaste vorm) in het bezit komen van E-Contract. Indien E-Contract in alle redelijkheid besluit dat de specifieke eisen van de Klant niet zullen kunnen worden uitgevoerd, zal E-Contract dit aan de Klant berichten. De Klant kan E-Contract daarvoor niet aansprakelijk stellen.

Indien u kiest voor een online domiciliëring of indien u een contract digitaal tekent, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van het Mandaat of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey.

7.4   De Kennisgeving
E-Contract zal de Klant uiterlijk op de verjaardag van de Overeenkomst per e-mail een Kennisgeving overmaken. De Kennisgeving zal de resultaten bevatten van de door E-Contract opgemaakte berekening van het voor de Klant meest voordelige tariefplan en zal in voorkomend geval, een concreet voorstel voor Leverancierswissel inhouden.

Behoudens tegenbericht per e-mail (via het e-mail adres klantendienst@aanbieders.be) binnen de zeven kalenderdagen na datum van de Kennisgeving, wordt de Klant geacht in te stemmen met de voorgestelde Leverancierswissel. Elk tegenbericht dat door de Klant verzonden wordt naar een ander adres dan voornoemd e-mailadres wordt als niet geschreven beschouwd.

7.5 Leverancierswissel

Indien de Klant conform de bepalingen van artikel 7.4 (stilzwijgend) instemt met de in de Kennisgeving voorgestelde Leverancierswissel, zal E-Contract hiertoe alle formaliteiten stellen en in naam en voor rekening van de Klant een nieuwe Energieovereenkomst afsluiten in overeenstemming met het vergelijkingsresultaat in de Kennisgeving.

   • Hierbij worden aan de Klant verschillende gegevens in een duidelijke en begrijpbare taal medegedeeld:
   • Dat de Klant heeft ingestemd om van energieleverancier te veranderen;
   • Dat aldus een bindende Energieovereenkomst tot stand komt tussen de Klant en de nieuwe energieleverancier;
   • Het registratienummer van de nieuwe Energieovereenkomst
   • Met welke energieleverancier in naam en voor rekening van de Klant een nieuwe Energieovereenkomst werd afgesloten;
   • De duur van de nieuwe Energieovereenkomst
   • Hoeveel de totaalprijs jaarbasis bedraagt van de nieuwe Energieovereenkomst die in naam en voor rekening van de Klant werd afgesloten, met inbegrip van de wijze waarop de extra belasting en nettarieven worden berekend;
   • De betalingswijze
   • Welke de vooropgestelde datum is vanaf wanneer de nieuwe afgesloten Energieovereenkomst ingaat en de termijn waarbinnen de nieuwe energieleverancier zich verbindt om de energie te leveren;
   • Het beleid van de nieuwe energieleverancier inzake klachtenafhandeling;
   • Dat de Klant op elk ogenblik een lopende Energieovereenkomst kan opzeggen en dat hij daarvoor geen enkele vergoeding moet betalen;
   • Dat de Klant tevens over een recht van herroeping beschikt t.a.v. de nieuwe energieleverancier, met precisering van de juiste herroepingstermijn (veertien dagen);
   • Vanaf welke dag deze herroepingstermijn loopt en welke stappen de Klant moet ondernemen om de nieuwe Energieovereenkomst te herroepen;
   • De Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de nieuwe Energieleverancier
   • De contactgegevens van de nieuwe energieleverancier (in het bijzonder m.b.t. klachten).

8. Vergoeding

8.1        Voor de uitvoering van haar Diensten maakt E-Contract aanspraak op een jaarlijkse vergoeding zoals overeengekomen bij aanvaarding van de service. Deze Vergoeding wordt bij aanvang van de Overeenkomst en, behoudens opzeg van de Overeenkomst, jaarlijks gefactureerd aan de Klant. De betaling gebeurt via domiciliëring of een andere automatische betalingsmethode.
8.2      Elke factuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt door E-Contract een herinnering verstuurd. Indien de Klant nalaat om over te gaan tot betaling binnen de 14 kalenderdagen na deze herinnering behoudt EContract zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen, overeenkomstig artikel 11.4 van deze Algemene Voorwaarden, en zonder afbreuk te doen aan de overige rechten waarover E-Contract beschikt.

9. Verplichtingen en mogelijke aansprakelijkheid van E-Contract

9.1           E-Contract verbindt er zicht toe de Diensten in eer en geweten uit te oefenen, volgens de professionele normen en in overeenstemming met de geldende wetten en reglementeringen.

9.2           Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat op E-Contract louter een middelenverplichting rust en dat zij in voorkomend geval louter aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een zware of intentionele fout. E-Contract kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade, productieverlies, winstderving of inkomensverlies. De vergoeding voor enige directe schade is per schadegeval en per jaar beperkt tot de jaarlijkse Vergoeding betaald door de Klant.

9.3           E-Contract stelt alles in het werk om van de kenmerken en voorwaarden van de huidige Energieovereenkomst te identificeren (o.a. door middel van de door de Klant bezorgde gegevens), maar dient de door de Klant opgegeven gegevens niet te verifiëren.

9.4           Aangezien E-Contract geen partij is bij de Energieovereenkomst, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en de kwaliteit van de geleverde energie.

9.5           E-Contract kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht, zijnde elke niet te voorziene en niet te vermijden gebeurtenis die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de uitvoering van haar contractuele verbintenissen. Als overmacht gelden de volgende situaties, zonder hiertoe beperkt te zijn: natuurrampen, terrorisme, sabotage, cyberaanval. De uitval of storingen in de software of communicatieverbindingen, bugs of virussen worden beschouwd als overmacht, tenzij wordt aangetoond dat deze feiten te wijten zijn aan een fout in hoofde van E-Contract.

9.6           De Netbeheerders staan in voor de continuïteit van de levering van energie en de kwaliteit van de geleverde energie overeenkomstig de bepalingen  vervat in de toepasselijke wetgeving en reglementen. Bijgevolg zijn noch E-Contract noch de betrokken energieleverancier daarvoor aansprakelijk. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking of een beperking van of onregelmatigheid in de levering van energie, kan de Klant de distributienetbeheerder aanspreken.

9.7           E-Contract kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld indien de energieleverancier op grond van wettelijk toegestane redenen alsnog weigert een Energieovereenkomst te sluiten met de Klant of een bijkomende waarborg vereist. Hieronder is onder meer – doch niet uitsluitend – tevens begrepen de situatie waarbij de energieleverancier weigert een Energieovereenkomst te sluiten omdat de Klant nog openstaande schulden heeft bij deze leverancier of wanneer de Klant verhuist naar een andere regio buiten het gebied. Indien wegens verhuizing de Klant de uitkomst van de bemiddeling door E-Contract wenst mee te nemen naar een andere regio, kan E-Contract niet garanderen dat een energieleverancier daar dezelfde voorwaarden kan aanbieden zoals die door bemiddeling van E-Contract initieel tot stand kwamen.

10. Verplichtingen van de Klant

De Klant verbindt er zich toe E-Contract correcte en accurate gegevens te bezorgen en om E-Contract onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging in de eerder doorgegeven gegevens.

Alle kosten veroorzaakt door het laattijdig of foutief doorgeven van de gegevens, vereist voor het goede verloop van de Overeenkomst, zijn voor rekening van de Klant.

11. Duur van de Overeenkomst – Einde van de Overeenkomst

11.1           De Overeenkomst met de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

11.2           De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde en onmiddellijk op schriftelijke wijze opzeggen, zonder opgave van reden of motivering. Bij opzeg maakt de Klant geen aanspraak op een terugbetaling van de reeds betaalde Vergoeding. De jaarlijkse Vergoeding wordt uiterlijk 2 maanden na het verstrijken van de verjaardag van deze Overeenkomst geïncasseerd.

11.3           Bij einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook,  wordt het Mandaat als definitief herroepen beschouwd. Omgekeerd heeft een herroeping van het verleende Mandaat automatisch en van rechtswege het onmiddellijke einde van de Overeenkomst tot gevolg. In zulk geval maakt de Klant geen aanspraak op enige terugbetaling van de door hem betaalde Vergoeding.

11.4           De Overeenkomst kan door E-Contract eveneens te allen tijde en onmiddellijk op schriftelijke wijze beëindigd worden, zonder opgave van reden of motivering. Indien E-Contract de Overeenkomst opzegt tijdens de duur van het lopende jaar van de Overeenkomst verbindt zij zich er toe de Vergoeding terug te betalen aan de Klant.

11.5           E-Contract is gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege, zonder vergoeding of terugbetaling en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen in de volgende gevallen:

   • Indien de Klant in gebreke blijft de jaarlijkse Vergoeding te voldoen nadat hij door middel van een schriftelijke herinnering werd aangemaand door E-Contract om binnen een periode van veertien kalenderdagen na voornoemde herinnering het nodige te doen;
   • Indien de Klant in gebreke blijft om E-Contract de Mandaatsformulieren over te maken, nadat hij nadat hij door middel van een schriftelijke herinnering door E-Contract werd aangemaand om binnen een periode van veertien kalenderdagen na voornoemde herinnering het nodige te doen.

11.6           De Klant bevestigt en erkent uitdrukkelijk dat het einde van de Overeenkomst niet het einde van de lopende Energieovereenkomst impliceert. E-Contract verbindt er zich toe om de Klant te informeren over alle aspecten van de lopende Energieovereenkomst. E-Contract garandeert en zal er over waken dat bij einde van de Overeenkomst alle contact- en factuurgegevens op naam van de Klant staan teneinde de Klant toe te laten zijn verplichtingen onder de Energieovereenkomst verder na te leven. Zij zal tevens de Energieleverancier en de Netbeheerder in kennis stellen van de herroeping van het Mandaat.

12. Verwerking en bescherming Persoonsgegevens

12.1           E-Contract treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, met name de AVG en de nationale uitvoeringswetgeving ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en dit ten opzichte van de verwerking van alle Persoonsgegevens die door E-Contract worden ontvangen of vergaard in het kader van de Overeenkomst.

12.2           In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zullen persoonsgegevens in de zin van de AVG worden verwerkt. Het betreft hoofdzakelijk de volgende gegevens:

   • Identificatiegegevens (naam, adres, geboortedatum, gezinssituatie, woonplaats en in voorkomend geval ondernemingsnummer of maatschappelijke zetel) en in voorkomend geval een kopie van de voorkant van de identiteitskaart
   • Betaalgegevens
   • EAN-code
   • Gegevens van de huidige energieleverancier (verbruiksperiode, verbruik, meterstand, informatie betreffende zonnepanelen en vermogen en injectietarief, en/of budgetmeter, maand meteropnamen, type meter)
   • Facturen
   • Brieven van de Netbeheerder
   • Historiek vorige leverancier(s)
   • Mandaat aan de Netbeheerder
   • In voorkomend geval de persoonlijke voorkeuren m.b.t. Gasleverancier en/of Elektriciteitsleverancier

12.3           Door inschrijving geeft de Klant uitdrukkelijk toestemming aan E-Contract tot verwerking van zijn Persoonsgegevens in functie van de uitvoering van haar opdracht.

Door inschrijving geeft de Klant eveneens toestemming om de gegevens ter beschikking te stellen van energieleveranciers in de mate dit strikt noodzakelijk kan worden geacht voor een correcte uitvoering van de dienstverlening.

De Persoonsgegevens van de Klant zullen door E-Contract gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

   • Het opvragen en verifiëren van alle voor haar dienstverlening noodzakelijke (persoons) gegevens en verbruiksgegevens van en namens de Klant bij de energieleverancier(s), de Netbeheerder(s) en de meetbedrijven, om energieleveranciers te kunnen vergelijken ;
   • Uitvoering van de overeenkomst tussen E-Contract en de Klant
   • Afsluiten en beheer van de contracten met de energieleverancier;
   • Klanten- en prospectenbeheer;
   • Observatie van energieverbruik, analyse van profielen, adviesverlening en matching met het aanbod van de energieleveranciers;
   • Het beheer en de toegang tot het private deel van de website (klantenzone);
   • Statistisch beheer en marktonderzoek;
   • Communicatie, promotie en marketing.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacy voorwaarden op onze website: www.aanbieders.be/privacyverklaring.

12.4      De Klant aanvaardt de verwerking van de Persoonsgegevens door E-Contract (of door een van haar onderaannemers) gebeurt voor de uitvoering van alle aspecten van de Overeenkomst, alsook om de Klant te informeren over de hem relevante activiteiten, aanbiedingen en diensten van E-Contract.
De Klant aanvaardt tevens het doorgeven of opvragen van Persoonsgegevens in het kader van het door hem verstrekte Mandaat, i.e. bij de Gas- en/of Elektriciteitsleverancier en de Netbeheerder.

12.5.         Daarnaast kan E-Contract ook een beroep doen op externe dienstverleners in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. E-Contract sluit met dergelijke dienstverleners een verwerkersovereenkomst af om erop toe te zien dat ook zij op een verantwoorde en correcte manier omgaan met Persoonsgegevens.

Zo doet E-Contract een beroep op Twikey. Deze partner maakt het mogelijk om elektronische domiciliëringsmandaten of incassomachtigingen te tekenen. Voor de verwerkingen van Persoonsgegevens in het kader van de elektronische mandatenoplossing van Twikey, zijn E-Contract en Twikey gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten. Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop Twikey omgaat met Persoonsgegevens.

In alle andere gevallen maakt E-Contract de Persoonsgegevens uitsluitend over aan derden ingeval de Wet haar daartoe verplicht.

13. Klachtenregeling

13.1           Een Klant die klachten heeft over de dienstverlening van E-Contract kan zich richten tot de diensten van E-Contract via klantendienst@aanbieders.be of via de gegevens vermeld onder artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden. Zowel E-Contract als de Klant verbinden zich er toe om te trachten elk mogelijk geschil met betrekking tot de uitvoering en/of interpretatie van de Overeenkomst in der minne te regelen.

13.2           Voorts kan een Consument gratis beroep doen op de Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be) met het oog op een buitengerechtelijke regeling van het geschil. Consumentenombudsdienst

Adres: Koning Albert II-laan 8 Bus 1 – 1000 Brussel
Telefoon: 02/702 52 00
Fax: 02/808 71 20
Mail: @consumentenombudsdienst.be
Website: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

14. Overdracht

E-Contract behoudt zich te allen tijde het recht voor een deel of het geheel van haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst aan een derde over te dragen. Hierbij garandeert E-Contract en maakt zij zich sterk dat er in geval van een dergelijke overdracht niet geraakt zal worden aan de rechten en verplichtingen van van de Klant.

15. Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In voorkomend geval zijn de rechtbanken te Antwerpen afdeling Hasselt bevoegd.

Opgemaakt op 16 juni 2020, laatst gewijzigd op 17 Mei 2021.

Annex I | Annex II | Annex III | Annex IV

Download de PDF versie van de Algemene Voorwaarden Mandaten E-Contract

Aanbieders.be maakt gebruik van cookies – inclusief cookies van derde partijen – om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Hiermee kunnen we je de best mogelijke ervaring bieden, onze website blijven verbeteren en jouw aanbiedingen doen die aansluiten bij je interesses. Door op ‘Akkoord’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Klik voor meer details over ons gebruik van cookies of om op elk moment jouw voorkeuren te wijzigen op ‘Meer informatie, ook over het weigeren van cookies’.
Akkoord