back

Privacyverklaring

Thank you for sending the request

Privacyverklaring

Versie 1.2 – maart 2023 

Hartelijk welkom bij Aanbieders.be! Wij waarderen uw vertrouwen in en belangstelling voor onze dienstverlening. 

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons prioritair. Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te verwerken en uw privacy te beschermen om ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt blijven toevertrouwen. 

Hieronder willen wij u op een transparante en begrijpelijke wijze informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, waarom wij dat doen, hoelang we ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, met name de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘AVG’), de nationale uitvoeringswetgeving en de Belgische uitvoeringsregels. 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (‘verwerkingsverantwoordelijke’) 

Deze Privacy Policy is van toepassing op de hieronder omschreven verwerkingen van persoonsgegevens verricht door e-Contract BV, met zetel te Heuvenstraat 85 bus 1, 3520 Zonhoven, met ondernemingsnummer BTW BE0892.789.886, die de verwerkingsverantwoordelijke is van de activiteiten zoals hieronder zullen worden beschreven (hierna ook ‘aanbieders.be’ of ‘wij’), samen met de overkoepelende groep Horizon Group (Horizon Holdco NV), met zetel te Leuvensesteenweg 643 bus 14, 1930 Zaventem en ondernemingsnummer BTW BE0474.087.795 en de overige ondernemingen die deel uitmaken van deze groep. 

Aanbieders.be is een initiatief van e-Contract BV, met maatschappelijke zetel te Heuvenstraat 85, bus 1, 3520 Zonhoven en met ondernemingsnummer BTW BE0892.798.886 (hierna, ‘wij’ of ‘we’). 

Hieronder vindt u onze contactgegevens: 

e-Contract BV 

Heuvenstraat 85, bus 1 

B – 3520 Zonhoven 

telefoonnummer: +32 (0) 11 37 38 00 

e-mailadres: info@aanbieders.be 

U kunt daarenboven contact opnemen met de verantwoordelijken binnen onze onderneming voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt hen eenvoudig bereiken via het volgende e-mailadres: klantendienst@aanbieders.be. 

Onze DPO, Mr. Franklin BV, is beschikbaar via volgende gegevens: dpo@misterfranklin.be. Meer info via www.misterfranklin.be 

Enkele begrippen toegelicht 

Voor de toepassing van deze privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Het gaat met andere woorden om alle informatie op basis waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres. 

Anonieme gegevens en gegevens over overleden personen of rechtspersonen zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG. Er is enkel sprake van anonieme gegevens als de gebruiker op geen enkele manier een verband kan leggen met de betrokken persoon. 

Het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, combineren, archiveren en wissen van gegevens. 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens? 

Wij hebben bepaalde informatie nodig om u te helpen bij het realiseren van besparingen o.a. op het gebied van telecom-, internet-, energie- en spaarproducten. Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u: 

 • onze website bezoekt; 
 • zich registreert op ons platform en gebruik maakt van onze diensten; 
 • ons in het kader van onze diensten een volmacht verleent om bepaalde informatie bij derden op te vragen; 
 • zich inschrijft op onze nieuwsbrief; 
 • onze blog leest; 
 • onze klantendienst contacteert (bv. telefonisch, chat of per e-mail); 
 • op andere wijze met ons interageert. 

Wij maken gebruik van cookies om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar ons cookiebeleid https://www.aanbieders.be/cookiebeleid. 

Wij beogen in principe geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en gebaseerd op welke rechtsgrond? 

In onderstaande tabel leest u (i) welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, (i) waarom wij dit doen (de ‘doeleinden’) en (iii) op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd. 

Elke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt voor één of meerdere specifieke doeleinden. Wij verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. 

Daarnaast is er steeds een aantoonbare rechtsgrond voor elke verwerking. De nummering die u terugvindt in de kolom ‘rechtsgrond’ heeft de volgende betekenis: 

 1. u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; 
 1. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Wij treden doorgaans op als facilitator bij de contractsluiting tussen u en de dienstverlener. Mits uw schriftelijk mandaat kunnen wij ook een overeenkomst afsluiten in uw naam en voor uw rekening; 
 1. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust; 
 1. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. 
Categorieën van persoonsgegevens Doeleinden Rechtsgrond
Identificatie – en contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, identificatienummer), betalingsgegevens, IP-adres en IMEI-code  Beheer en uitvoering van uw verzoek om advies te geven  a)
Identificatie – en contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), betalingsgegevens, IP-adres, IMEI-code en andere gegevens die u ons verstrekt betreffende uw voorkeuren.  Desgewenst een overeenkomst onderhandelen en ondertekenen in uw naam en voor uw rekening  b)
Identificatie – en contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, identificatienummer, kopie van de voorkant van uw identiteitskaart), betalingsgegevens (bv. rekeningnummer, betaalwijze), relevante technische gegevens (bv. energieverbruik en meterstanden, meternummer, EAN-code, type elektriciteitsmeter, informatie m.b.t. zonnepanelen, zoals vermogen van de omvormer en injectievolume), andere relevante gegevens ter uitvoering van de overeenkomst (bv. gezinssamenstelling, geslacht, klantnummer bij de huidige leverancier, type woning) IP-adres en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.  Faciliteren van de totstandkoming van de overeenkomst met de relevante leverancier (energie)  b)
Identificatie – en contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats), betalingsgegevens (bv. rekeningnummer, betaalwijze), andere relevante gegevens ter uitvoering van de overeenkomst (bv. type simkaart, huidige provider, gezinssamenstelling, aantal toestellen, voorkeuren), IP-adres, IMEI-code en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.  Faciliteren van de totstandkoming van de overeenkomst met de relevante leverancier (telecommunicatie)  b)
Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, identificatienummer), betalingsgegevens, IP-adres, IMEI-code, historiek en andere gegevens die u ons verstrekt betreffende uw voorkeuren.  Service voor, tijdens of na de prijsvergelijking (bv. opvolging van uw dossier en toesturen van gepersonaliseerd vervolgadvies) voor overstappen  a)
Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres), IP-adres en IMEI-code  Verzamelen van productfeedback ter verbetering van onze producten en diensten  a)
IP-adres, IMEI-code en voorkeuren  Uitvoeren van marktonderzoek en verzamelen van statistische gegevens  a)
Identificatie – en contactgegevens (e-mailadres), IP-adres en IMEI-code  U informeren over onze producten en diensten door middel van gerelateerde communicatie (bv. een nieuwsbrief)  a)
Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, adres), betalingsgegevens en facturen  Identificatie – en contactgegevens (naam, voornaam, adres), betalingsgegevens en facturen  d)
Optioneel te verstrekken persoonsgegevens  Om onze prijsvergelijkingsdiensten optimaal af te stemmen op uw specifieke leefomstandigheden  a)

 

De meeste van bovenstaande persoonsgegevens worden rechtstreeks bij u opgevraagd.  Indien u ons een uitdrukkelijk mandaat hebt gegeven om bepaalde van deze persoonsgegevens op te vragen bij de distributienetbeheerder kunnen wij deze persoonsgegevens echter ook via deze weg opvragen. 

 

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens in de zin van artikel 9 AVG, zoals gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. 

Uw privacy-rechten 

Om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over heel wat rechten. Deze rechten zijn, onder andere, vastgelegd in artikelen 15-22 AVG. 

U beschikt over de volgende rechten: 

 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (art. 15 AVG): 

U heeft het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Als wij ze verwerken, dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over: 

 1. de verwerkingsdoeleinden; 
 1. de betrokken categorieën van persoonsgegevens; 
 1. de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen); 
 1. de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn; 
 1. het bestaan van uw privacy-rechten; 
 1. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; 
 1. de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; 
 1. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. 

Als wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij u weten waarom dat niet mogelijk is. 

Ook kan u een kosteloze kopie, in een begrijpelijke vorm, verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u opvraagt. 

 • Het recht op vergetelheid of om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen (art. 17 AVG): 

U kan ons in bepaalde gevallen vragen om uw persoonsgegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u geen service meer kunnen bieden indien u dat wenst. Houd er ook rekening mee dat uw recht op vergetelheid niet absoluut is. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. We zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek. 

 • Het recht op rectificatie en aanvulling (art. 16 AVG): 

Wanneer uw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren. 

 • Het recht op dataportabiliteit of overdraagbaarheid van persoonsgegevens (art. 20 AVG): 

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, bezorgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. 

 • Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): 

Indien één van de volgende elementen van toepassing is, kan u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: 

 1. u betwist de juistheid van die persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren); 
 1. de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig; 
 1. wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
 1. zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, kan u verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. 
 • Het recht van bezwaar (art. 21 AVG): 

U kan op grond van uw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij staken in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van u, of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. 

 • Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden (artikel 22 AVG): 

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig automatische beslissing die u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. 

In drie situaties kan u zich niet op dit recht beroepen: 

 1. als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld ter voorkoming van belastingfraude); 
 1. als de besluitvorming berust op een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; of 
 1. als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, of de uitvoering van een overeenkomst (let wel, hierbij maken wij steeds geval per geval een afweging of er minder privacy intrusieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren). 
 • Het recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AVG): 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek. 

Uitoefenen van uw rechten 

Om deze rechten uit te oefenen kan u ons per e-mail contacteren op het e-mailadres info@aanbieders.be. Om uw identiteit te kunnen nagaan vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen of van een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de AVG. 

U kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan je verzoek. 

Doorgeven aan derden  

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Aanbieders.be (E-Contract BV) maakt deel uit van de overkoepelende Horizon Group waartoe eveneens Horizon, Hypotheekwinkel en Verzekeringen.be behoren. Het is mogelijk dat persoonsgegevens gedeeld worden binnen deze groep om administratieve en infrastructuur redenen, evenals om commerciële redenen. Een klant van Aanbieders.be wordt aanzien als een klant van de gehele groep. Als klant is het uiteraard mogelijk om u te verzetten tegen de doorgifte van deze gegevens voor commerciële doeleinden, door met ons contact op te nemen op de opgegeven contactadressen. 

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze websites en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten.   

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons: 

 • Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven indien wij u iets moeten toezenden per post;  
 • Betalingsdienstverleners indien wij betalingen van u ontvangen, of omgekeerd;  
 • Externe vertegenwoordigers en consultants of enige andere partijen die betrokken zijn in het kader van onze hoofd- of nevenactiviteiten;  
 • Indien u klant bent, aan kredietgevers of verzekeraars, met het oog op het voorleggen van uw dossier en het verkrijgen van een concreet voorstel voor een op uw situatie afgestemd hypothecair krediet, waarbij u wanneer u hierop ingaat een rechtstreekse contractuele relatie aangaat met de betrokken kredietgever; 
 • Ondernemingen die ons bijstaan bij het promoten van onze diensten op basis van de e-mail adressen of postadressen van onze klanten; 
 • De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze organisatie, met het oog op een veilig en efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen onze organisatie;  
 • Overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen en verdediging van onze belangen, voor zover vereist. 

Categorieën van ontvangers  

Binnen onze onderneming zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen. 

In bepaalde gevallen worden onze medewerkers bij het uitvoeren van hun taken ondersteund door externe dienstverleners. Met betrekking tot gegevensbescherming is met al deze dienstverleners een overeenkomst afgesloten om erop toe te zien dat zij uw persoonsgegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren. 

Doorgiften aan derde landen 

We geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover we hiertoe wettelijk gerechtigd zijn. 

Voor zover doorgiften naar derde landen nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. De door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen kan u raadplegen via de volgende hyperlink: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke manipulatie, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. 

[Zo bewaren wij uw persoonsgegevens op één centrale en beveiligde plaats op onze server zodat derden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.] 

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor verwezenlijking van het beoogde doel of totdat u uw toestemming intrekt. Houd er rekening mee dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens opgeslagen (moeten) blijven. Voor zover geen bewaarplicht bestaat, worden de gegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt of nadat u uw toestemming intrekt. 

Daar komt bij dat wij persoonsgegevens kunnen bewaren als u ons hiervoor toestemming heeft verleend of als wij deze gegevens mogelijks nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met het oog hierop bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen; de gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt echter tien jaar. 

Klachten? 

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u dit aan ons melden via onze contactgegevens, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen. 

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Website: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Contactgegevens: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

contact@apd-gba.be 

Heeft u nog vragen? 

Dan mag u steeds contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of per brief. Wij beantwoorden graag uw vragen.

e-Contract BV 

Heuvenstraat 85, bus 1 

B – 3520 Zonhoven 

telefoonnummer: +32 (0) 11 37 38 00 

e-mailadres: info@aanbieders.be 

Wijzigingen 

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacy policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze policy te raadplegen op onze Website.