back

Algemene gebruiksvoorwaarden eindgebruiker Aanbieders.be

Algemene Voorwaarden Aanbieders.be

Download de PDF versie van de Algemene voorwaarden.

1. Overwegingen

1.1 Welkom bij onze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dit document is belangrijk en is van invloed op uw rechten. Lees deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, onze privacy- en cookie policy en andere voorwaarden waarnaar in dit document wordt verwezen, daarom nauwkeurig door.

1.2 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van E-Contract via het Platform en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (op afstand) tussen E-Contract en de Eindgebruiker, en in het bijzonder op het gebruik door de Eindgebruiker van het Platform van E-Contract BV, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Heuvenstraat 85 bus 1, 3520 Zonhoven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0892.798.886. (“E-Contract”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”).

1.3 Het voorwerp van deze Overeenkomst is niet de levering van energie en/of van telecom diensten. De levering gebeurt door de leverancier met wie de Energie-overeenkomst of de Telecom-overeenkomst  gesloten wordt. De Eindgebruiker is gebonden door de Energie-overeenkomst en/of de Telecom-overeenkomst en de andere voorwaarden van de betrokken Energie- of Telecomleverancier(s) waarmee de Eindgebruiker een Overeenkomst afsluit. De Eindgebruiker betaalt de factuur aan de leverancier met wie de Energie-overeenkomst en/of de Telecom-overeenkomst gesloten werd.

1.4 De Eindgebruiker verklaart door zijn/haar gebruik van het Platform expliciet akkoord te gaan met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, en bevestigt daarnaast zijn/haar volledig begrip hiervan. Door te registreren op en het gebruik van het Platform  stemt u in met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en komt een Overeenkomst (op afstand) tot stand tussen E-Contract en de Eindgebruiker.

1.5 Naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden,  de privacy- en cookie policy en om het even welke voorwaarden van E-Contract waarmee u instemt, wordt gezamenlijk verwezen als de “Overeenkomst”. U erkent dat u de Overeenkomst gelezen en begrepen heeft, dat u deze Overeenkomst aanvaardt, en dat u instemt erdoor gebonden te zijn. Als u niet instemt met de Overeenkomst (of ze niet kan naleven), dan kan u het Platform niet gebruiken. Indien u dus niet akkoord gaat, gelieve het Platform dan niet te gebruiken of u erop te registreren.

2. Definities

Bedenktijd: de wettelijk voorziene termijn van 14 dagen waarbinnen een Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht m.b.t. de Overeenkomst met E-Contract, voor zover het een betalende Dienst (zoals het ‘Mandaat’, tevens bekend onder de commerciële benaming ‘ContractRadar’ zie art. 6.1. van deze Overeenkomst) betreft. Deze Bedenktijd wordt op dezelfde wijze ook aan de Zakelijke Eindgebruiker toegekend.

Opgelet: Deze is te onderscheiden van de bedenktijd die de Consument of Zakelijke Eindgebruiker t.a.v. de Energieleverancier en/of Telecomleverancier heeft, met wie de Consument of Zakelijke Eindgebruiker een Energie-overeenkomst of Telecom-overeenkomst sluit/gesloten heeft. Hiervoor wordt verwezen naar de overeenkomst, algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden van de betrokken Energieleverancier en/of Telecomleverancier. E-Contract draagt in deze geen enkele verantwoordelijkheid.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Dag: kalenderdag.

Diensten: het geheel van diensten (met inbegrip van maar niet beperkt tot tariefvergelijkingen van Energieleveranciers en Telecomleveranciers, dienstverlening inzake het overstappen van Energie- en Telecomleveranciers, tariefonderhandelingen, etc.) die E-Contract op vraag en voor rekening van de Eindgebruiker (zowel Consumenten als Zakelijke Eindgebruikers) uitvoert en op het Platform beschikbaar zijn.

Digitale inhoud: gegevens op het Platform die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Eindgebruiker of E-Contract in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

E-Contract: E-Contract BV, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Heuvenstraat 85, bus 1, 3520 Zonhoven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0892.798.886. (“E-Contract”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”), tevens handel drijvende onder de benaming “Aanbieders.be”.

Eindgebruiker( “u” of “uw”): iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (Consument of KMO) die gebruikt maakt van of toegang heeft tot het Platform van E-Contract. Indien de Eindgebruiker uitsluitend op een KMO betrekking heeft, wordt deze de “Zakelijke Eindgebruiker” genoemd.

Energieleverancier: de onderneming die bij aanvang van de Overeenkomst en/of tijdens de duur van de Overeenkomst elektriciteit of gas levert of beoogt te leveren aan de Eindgebruiker.

Energie-overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van energie en/of aardgas, en/of voor de eventuele additionele en/of aanverwante diensten (bv. ketelonderhoud, zonnepanelen, aanverwante verzekeringsproducten, etc.), afgesloten tussen de Eindgebruiker en een Energieleverancier.

Telecom-overeenkomst: de overeenkomst voor de – al dan niet gecombineerde – levering van internet, tv, mobiele data en/of (mobiele) telefoniediensten (“Telecom diensten”) afgesloten tussen de Eindgebruiker en een leverancier van Internet, tv, mobiele data en/of (mobiele) telefonie.

Telecomleverancier: de onderneming die bij aanvang van de Overeenkomst en/of tijdens de duur van de Overeenkomst Telecom diensten levert of beoogt te leveren aan de Eindgebruiker

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument of de Zakelijke Eindgebruiker om –  zonder opgave van redenen – binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst (op afstand) met E-Contract, voor zover het een betalende Dienst (zoals het Mandaat, zie art. 6.1. van deze Overeenkomst) betreft.

Opgelet: Dit is te onderscheiden van het herroepingsrecht dat de Consument of Zakelijke Eindgebruiker t.a.v. de Energieleverancier en/of Telecomleverancier heeft, met wie de Consument of Zakelijke Eindgebruiker een Energie-overeenkomst of Telecom-overeenkomst sluit/gesloten heeft. Hiervoor wordt verwezen naar de overeenkomst, algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden van de betrokken Energieleverancier en/of Telecomleverancier. E-Contract draagt in deze geen enkele verantwoordelijkheid.

KMO: de natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit of aardgas gebruikt, gedeeltelijk dan wel uitsluitend voor professionele doeleinden, en waarvan het jaarlijkse verbruik lager is dan 50 MWh aan elektriciteit en 100MWh aan aardgas voor al zijn aansluitingspunten op het transport- of distributienet samen.

Modelformulier voor herroeping: het modelformulier zoals opgenomen in Bijlage I van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, aan de hand waarvan de Consument zijn Herroepingsrecht kan uitoefenen binnen de Bedenktijd en overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in artikel 7.

Overeenkomst: het geheel van (a) deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, (b) de privacy policy en (c) eventuele andere voorwaarden van E-Contract waarmee u instemt.

Overeenkomst op afstand:  de overeenkomst die tussen een onderneming en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de Consument en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, in de zin van de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, met name de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘AVG’) en de nationale uitvoeringswetgeving.

Platform: het digitale platform van E-Contract waarop E-contract haar Diensten aanbiedt aan Eindgebruikers, het publiek en bezoekers informeert en waarop de mogelijkheid geboden wordt om een gebruikersprofiel/account  aan te maken via online registratie.

3. Totstandkoming Overeenkomst 

2.1 De Overeenkomst tussen de Eindgebruiker en E-Contract komt, onder voorbehoud van de artikelen 7 en 8 van deze Overeenkomst, tot stand en treedt in werking op het moment van aanvaarding door de Eindgebruiker van het aanbod van E-Contract, dit d.m.v.  het gebruik van en/of de registratie op het Platform door de Eindgebruiker en, desgevallend, de bijkomende aanvaarding van eventuele specifieke voorwaarden van E-Contract m.b.t. haar Diensten.

4. Algemene gebruiksvoorwaarden

4.1 U kan het Platform gebruiken en toegang krijgen tot de inhoud en Diensten van E-Contract, zonder zich hiervoor per se op het Platform te moeten registreren. Het gebruik van het Platform is in beginsel gratis.

4.2 E-Contract gaat voor de Eindgebruiker op zoek naar betere energietarieven en/of tarieven voor Telecom diensten. Daarbij beoogt E-Contract zogenaamde ‘contractoptimalisatie’; E-Contract streeft er naar om de Eindgebruiker minder te laten betalen voor haar energiefactuur en/of facturen voor Telecom diensten en/of om betere voorwaarden te bekomen voor de Eindgebruiker. In dit kader is het mogelijk, met name in het kader van een Mandaat, dat E-Contract op regelmatige basis verbruiksgegevens (met inbegrip van de datum van laatste meteropname, de laatste meterstanden en het jaarlijks verbruik), gegevens met betrekking tot zonnepanelen (met inbegrip van het vermogen van de omvormer en het injectievolume) en eventueel andere onderliggende data opvraagt bij de Eindgebruiker en/of namens de Eindgebruiker bij de Netbeheerder. E-Contract stuurt de Eindgebruiker op periodieke basis een nieuwe tariefvergelijking, gebaseerd op de haar bekende verbruiksgegevens en onderliggende data. De Eindgebruiker kan deze verbruiksgegevens en onderliggende data steeds op eigen initiatief aanpassen (zie art.4.6.).

4.3 Hoewel het gebruik van het Platform voornamelijk gratis is, zijn er zowel gratis als betalende Diensten beschikbaar via het Platform. De Eindgebruiker is vrij te wisselen tussen de beschikbare Diensten, gratis of betalend. Bij het veranderen van een gratis naar een betalende Dienst dient de Eindgebruiker de bijzondere voorwaarden voor de betalende Dienst te aanvaarden.

4.4 Om een beroep te kunnen doen op een betalende Dienst van E-Contract, moet u echter (1) de wettelijke leeftijd hebben bereikt om op rechtsgeldige wijze uw toestemming te verlenen dan wel de toestemming hebben van uw ouder of voogd wat betreft het aangaan van de Overeenkomst, (2) bekwaam zijn om een bindend contract met ons aan te gaan en niet door om het even welke toepasselijke wetten verhinderd zijn om dat te doen en (3) woonachtig zijn in een land waar het Platform beschikbaar is.

4.5 Met inachtneming van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt de Eindgebruiker toegestaan om het Platform te gebruiken. U mag het Platform gebruiken op een mobiele telefoon, tablet, computer of ander toestel dat u bezit. U mag het Platform enkel gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Het betreft hier een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar of sub-licentieerbaar recht om het Platform te gebruiken.

4.6 Indien de Eindgebruiker een beroep wenst te doen op de Diensten van E-Contract,  verschaft hij/zij E-Contract tijdig alle nodige en juiste informatie, en zorgt hij/zij ervoor dat deze informatie up-to-date blijft. De Eindgebruiker zal geen valse of foutieve informatie verstrekken aan E-Contract over zijn/haar identiteit of zijn/haar identiteit op een andere wijze verkeerdelijk voorstellen. E-Contract zal de Persoonsgegevens van de Eindgebruikers enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor E-Contract deze gegevens tot haar beschikking heeft, en op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de privacy- en cookie policy.

4.7

  Indien de Eindgebruiker louter gebruik maakt van het Platform.

De Eindgebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar activiteiten op het Platform en voor het handhaven van de vertrouwelijkheid  en veiligheid van diens gebruik van het Platform en alle aanvullende identificerende informatie die nodig is voor het gebruik van het Platform. De Eindgebruiker erkent dat hij enkel via het beveiligingscertificaat en de https-verbinding gebruik zal maken van het Platform, voor zover E-Contract geen andere (beveiligde) toegangsmethode voorziet.

4.8

  Indien de Eindgebruiker zich tevens registreert op het Platform middels een gebruikersaccount met wachtwoordbeveiliging.

Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount. De Eindgebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten op diens account en voor het handhaven van de vertrouwelijkheid  en veiligheid van diens wachtwoord en/of gebruikersnaam en alle aanvullende identificerende informatie die nodig is voor het gebruik van het Platform. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord op het Platform. De Eindgebruiker mag zijn accountgegevens niet delen met andere Eindgebruikers. De Eindgebruiker moet E-Contract onmiddellijk informeren als hij op de hoogte is van een verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van diens gebruikersnaam en/of wachtwoord of van enig ander ongeoorloofd gebruik van de accountinformatie van de Eindgebruiker.

Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren raakt of gestolen wordt, of als u gelooft dat derde partijen niet gemachtigde toegang hadden op uw account, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk, indien mogelijk.

4.9 Indien u het Platform gebruikt vanop een toestel en/of platform van een derde, bent u eveneens gebonden door de algemene gebruiksvoorwaarden van die derde bij het gebruik van het Platform. U bevestigt dat u heeft kennisgenomen van dergelijke algemene gebruiksvoorwaarden en dat u deze eveneens aanvaardt. Indien zulks niet het geval is, wordt u niet toegestaan het Platform te gebruiken.

4.10 Het Platform waarop de Diensten van E-Contract aangeboden worden, is mogelijks geïntegreerd met toepassingen, websites en diensten van derden (‘toepassingen van derden’) om inhoud, producten en/of diensten voor u beschikbaar te maken.

Deze toepassingen van derden hebben mogelijks hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookie policies en uw gebruik van deze toepassingen van derden wordt beheerd door en valt onder dergelijke algemene voorwaarden en privacy- en cookie policies. U begrijpt en stemt ermee in dat E-Contract het gedrag, de kenmerken of de inhoud van om het even welke toepassing van derden niet onderschrijft of er niet verantwoordelijk voor is, noch voor om het even welke transactie die u mogelijk aangaat met de provider van dergelijke toepassingen van derden. E-Contract is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid, veiligheid, bruikbaarheid of geschiktheid  van inhoud afkomstig van derde partijen, noch met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die daarmee verbonden zijn.

4.11 E-Contract is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor reclame, promoties, campagnes, producten, diensten of andere elementen die inbegrepen zijn in inhoud afkomstig van derde partijen. Interactie met derde partijen en inhoud die daarvan afkomstig is, gebeurt op eigen initiatief, risico en verantwoordelijkheid. E-Contract is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (de inhoud van) communicatie tussen Eindgebruikers en derde partijen. Eventuele klachten met betrekking tot de inhoud afkomstig van derde partijen, wordt rechtsreeks aan de betrokken derde partij(en) gericht.

5. Verboden gebruik van het Platform

5.1 Bij het gebruik van het Platform gelden de volgende verbodsbepalingen (op niet-exhaustieve wijze):

 • a) Het is de Eindgebruiker verboden het Platform of een onderdeel hiervan, op welke wijze dan ook, te kopiëren, herverdelen, verhuren, leasen, verkopen, overdragen, toewijzen, in sublicentie geven, deassembleren, reverse-engineeren of decompileren of op andere manier om het even welk gebruik te maken van het Platform of de inhoud die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de Overeenkomst of onder toepasselijke wetgeving, of die op andere manier een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten (zoals copyright) m.bt. het Platform of de inhoud of om het even welk deel ervan;
 • b) De Eindgebruiker zal geen handeling uitvoeren met de bedoeling om het Platform te schaden door middel van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, malware of items van destructieve aard;
 • c) De Eindgebruiker zal het Platform niet gebruiken op een wijze die schade zou kunnen berokkenen aan een persoon of anderszins een persoon kan schaden, belasteren, misbruiken, lastigvallen of bedreigen of derden aanmoedigen om dit te doen;
 • d) De Eindgebruiker zal het Platform niet gebruiken op een wijze of voor enig doel dat indruist tegen een wet of andere regelgeving, of voor een doorgifte van gegevens dat onwettig, lasterlijk, intimiderend, invasief of schadelijk is of kan zijn voor de privacy van derden, of virussen bevat, of indruist of kan indruisen tegen de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van E-Contract, haar licentiegevers of andere individuen of entiteiten.

De Eindgebruiker zal geen toegang proberen te verkrijgen tot voorbehouden of afgeschermde onderdelen van het Platform, waartoe zij geen uitdrukkelijke toegang verkreeg.

6. Prijzen en Diensten van E-Contract

6.1 U kan onze Diensten op verschillende manieren gebruiken:

 1. Om via ons Platform op basis van uw verbruikersprofiel zelf een vergelijking te maken tussen  Energieleveranciers en/of Telecomleveranciers en/of desgevallend zelf te wisselen van Energieleverancier en/of Telecomleverancier, op basis van uw verbruikersprofiel. Dit valt onder het gewone gebruik van onze website en is volledig gratis ;
 2. U kan echter ook een mandaat (hierna: ‘Mandaat’, tevens bekend onder de commerciële benaming ‘ContractRadar’) geven aan E-Contract om in uw naam en voor uw rekening bij de Energieleveranciers en/of Telecomleveranciers en/of de Netbeheerder op periodieke wijze uw verbruikersgegevens, gegevens m.b.t. uw zonnepanelen en/of persoonsgegevens op te vragen en/of te verifiëren en om, in voorkomend geval, het nodige te doen voor een Leverancierswissel na vergelijking van de Energieleveranciers en/of Telecomleveranciers. Op deze dienst zijn in het bijzonder de “Algemene Voorwaarden Mandaten E-Contract” van toepassing.

6.2 Gegevens die u met ons deelt worden gebruikt om onze dienstverlening nog beter te maken, zoals bijvoorbeeld uw verwacht verbruik accuraat in te schatten of interessante tarieven voor u te zoeken.

6.3 Er zijn zowel gratis als betalende Diensten beschikbaar via het Platform. De Eindgebruiker is vrij om te kiezen van welke beschikbare Diensten, gratis of betalend, hij/zij gebruik wenst te maken. Bij het veranderen van een gratis naar een betalende Dienst dient de Eindgebruiker de bijzondere voorwaarden voor de betalende Dienst te aanvaarden, en maken deze deel uit van de Overeenkomst. De Consument beschikt indien hij/zij verandert naar een betalende Dienst over een Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 7.

6.4 De Eindgebruiker kan kiezen om volledig automatisch (via het Mandaat, zie art. 6.1.) van Energie-overeenkomst en/of Telecom-overeenkomst te wisselen d.m.v. de tussenkomst van E-Contract.

E-Contract gaat in het geval van een Mandaat zelf, in naam van de Eindgebruiker na daartoe van deze een mandaat te hebben ontvangen, de verbruiksgegevens, gegevens m.b.t. zonnepanelen en onderliggende data van de Eindgebruiker opvragen bij de Netbeheerder en/ of leverancier. De Leverancierswissel die daaruit eventueel voortvloeit gebeurt automatisch; de Eindgebruiker zal worden geïnformeerd dat er een Leverancierswissel plaatsvindt, zonder dat hiertoe evenwel door hem verdere actie ondernomen dient te worden.

6.5 Wanneer de Eindgebruiker het voorgestelde tarief aanvaardt (automatisch of manueel), dan geeft E-Contract de nodige gegevens om het contract af te sluiten door aan de betreffende Energieleverancier en/of Telecomleverancier. De Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de juistheid van de gegevens die hij met E-Contract deelt (direct dan wel via de Energie- of Telecomleverancier en/of de netbeheerder) en die noodzakelijk zijn voor het correct afsluiten van de Energie-overeenkomst en/of Telecom-overeenkomst, en dus voor de correcte vergelijking van zijn tarief. De betreffende leverancier brengt, indien alle voorwaarden daartoe vervuld zijn (de Eindgebruiker mag bijvoorbeeld niet op de zwarte lijst van de leverancier voorkomen en er moeten (tijdig) voldoende en juiste gegevens worden doorgegeven door de Eindgebruiker), de Energie-overeenkomst en/of Telecom-overeenkomst met de Eindgebruiker in orde en neemt eventueel contact op met de Eindgebruiker indien nodig.

6.6 De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. De Eindgebruiker zal E-Contract per omgaande informeren over omstandigheden waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze het gas- dan wel elektriciteitsverbruik van de Eindgebruiker substantieel beïnvloeden.

6.7 De Zakelijke Eindgebruiker in het bijzonder garandeert en verklaart wat betreft de Energie-overeenkomst dat zijn jaarlijks verbruik minder is dan 50MWh elektriciteit én minder dan 100MWh gas voor het geheel van de toegangspunten op het transmissie-, transport- en/of distributienet. De Zakelijke Eindgebruiker is als enige verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen mocht blijken dat hij E-Contract foutieve informatie heeft verstrekt en zijn jaarlijks verbruik toch hoger ligt dan voornoemde grenzen, en zal E-Contract vrijwaren voor eventuele schade die zij lijdt door de foutieve gegevens die door de Zakelijke Eindgebruiker werden verstrekt.

6.8 Wanneer de Eindgebruiker zich op het Platform begeeft en/of van de Diensten van E-Contract gebruik maakt, krijgt zij ook regelmatig interessante energietarieven en/of tarieven van Telecom diensten voorgesteld. E-Contract maakt hierbij gebruik van een objectief en onpartijdig algoritme dat de tarieven vergelijkt.

7. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument 

7.1 De Overeenkomst op afstand met E-Contract treedt t.a.v. de Consument in werking na afloop van de Bedenktijd, indien het een betalende Dienst van E-Contract betreft. De Bedenktijd bedraagt 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de Overeenkomst. Indien de Consument gebruik maakt van dit recht stelt de Consument E-Contract op de hoogte via het modelformulier, terug te vinden als annex bij deze voorwaarden. De Consument kan zijn beslissing ook kenbaar maken via een andere ondubbelzinnige verklaring. Er is geen motivering noodzakelijk en de herroeping gebeurt kosteloos.

7.2 Indien de Consument een Mandaat geeft aan E-Contract overeenkomstig artikel 6.1. van deze Overeenkomst, kan de Consument dit Mandaat en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden gedurende de Bedenktijd zonder opgave van redenen herroepen. De Bedenktijd gaat in op het moment van het sluiten van de overeenkomst m.b.t. het Mandaat.

Als de Consument gebruikmaakt van zijn Herroepingsrecht m.b.t. het Mandaat, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van een modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan E-Contract. E-Contract stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Voor meer details wordt verwezen naar “Algemene Voorwaarden Mandaten E-Contract”.

7.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

7.4 Indien de Consument E-Contract gevraagd heeft om bepaalde betalende Diensten reeds te starten tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Consument, in geval van herroeping, een bedrag proportioneel aan de reeds geleverde Diensten tot het ogenblik van de kennisgeving.

7.5 E-Contract gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

7.6 Herroeping domiciliëring door de Consument in het kader van de uitoefening van het Herroepingsrecht. De Consument kan een domiciliëringsopdracht in het kader van het Herroepingsrecht m.b.t. het mandaat (zie artikel 6.1. van deze Overeenkomst) stopzetten en de onvoorwaardelijke terugbetaling vragen van een reeds uitgevoerde invordering binnen een termijn van acht weken vanaf de inning, door hieromtrent contact met ons op te nemen via info@aanbieders.be. Als het mandaat voor Europese domiciliëring niet geldig is of niet bestaat, kan de Consument tot dertien maanden na de inning terugbetaling van de invordering vragen. De stopzetting van de domiciliëringsopdracht en terugbetaling van de reeds uitgevoerde invordering  betekent echter niet dat de Consument geen openstaande schuld meer heeft t.a.v. E-Contract, noch heeft zij de beëindiging van deze Overeenkomst tot gevolg (zie hiervoor artikel 14 van deze Overeenkomst).

8. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Zakelijke Eindgebruiker

8.1 De Overeenkomst met E-Contract treedt t.a.v. de Zakelijke Eindgebruiker in werking na afloop van de Bedenktijd, indien het een betalende Dienst van E-Contract betreft. De Bedenktijd bedraagt 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de Overeenkomst. Indien de Zakelijke Eindgebruiker gebruik maakt van dit recht om van de Overeenkomst af te zien, stelt de Zakelijke Eindgebruiker E-Contract op de hoogte via een ondubbelzinnige verklaring. Er is geen motivering noodzakelijk en de herroeping gebeurt kosteloos.

8.2 Indien de Zakelijke Eindgebruiker een Mandaat geeft aan E-Contract overeenkomstig artikel 6.1. van deze Overeenkomst, kan de Zakelijke Eindgebruiker dit Mandaat en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden gedurende de Bedenktijd zonder opgave van redenen herroepen. De Bedenktijd gaat in op het moment van het sluiten van de overeenkomst m.b.t. het Mandaat.

Als de Zakelijke Eindgebruiker gebruikmaakt van zijn Herroepingsrecht m.b.t. het Mandaat, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan E-Contract. E-Contract stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Voor meer details wordt verwezen naar “Algemene Voorwaarden Mandaten E-Contract”.

8.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Zakelijke Eindgebruiker.

8.4 Indien de Zakelijke Eindgebruiker E-Contract gevraagd heeft om bepaalde betalende Diensten reeds te starten tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Zakelijke Eindgebruiker, in geval van herroeping, een bedrag proportioneel aan de reeds geleverde Diensten tot het ogenblik van de kennisgeving.

8.5 E-Contract vergoedt alle betalingen van de Zakelijke Eindgebruiker onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Zakelijke Eindgebruiker hem de herroeping meldt.

8.6 Herroeping domiciliëring door de Zakelijke Eindgebruiker in het kader van de uitoefening van het Herroepingsrecht. De Zakelijke Eindgebruiker kan een domiciliëringsopdracht in het kader van het Herroepingsrecht m.b.t. het mandaat (zie artikel 6.1. van deze Overeenkomst) stopzetten en de onvoorwaardelijke terugbetaling vragen van een reeds uitgevoerde invordering binnen een termijn van acht weken vanaf de inning, door hieromtrent contact met ons op te nemen via info@aanbieders.be. Als het mandaat voor Europese domiciliëring niet geldig is of niet bestaat, kan de Zakelijke Eindgebruiker tot dertien maanden na de inning terugbetaling van de invordering vragen. De stopzetting van de domiciliëringsopdracht en terugbetaling van de reeds uitgevoerde invordering  betekent echter niet dat de Zakelijke Eindgebruiker geen openstaande schuld meer heeft t.a.v. E-Contract, noch heeft zij de beëindiging van deze Overeenkomst tot gevolg (zie hiervoor artikel 14 van deze Overeenkomst).

9. Garantie, vrijwaring en verplichtingen

9.1 E-Contract zal redelijke inspanningen leveren om het Platform operationeel te houden. Bepaalde technische moeilijkheden of onderhoud kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. E-Contract behoudt zich het recht voor om periodiek en om het even wanneer, met of zonder kennisgeving, functies en kenmerken van het Platform tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit alles zonder aansprakelijkheid naar u toe, voor enige onderbreking, wijziging of stopzetting van het Platform of van om het even welke functie of kenmerk daarvan.

9.2 E-Contract streeft ernaar de best mogelijke service aan te bieden, maar u begrijpt en stemt ermee in dat het Platform ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ wordt aangeboden, zonder uitdrukkelijke of veronderstelde garantie of voorwaarde van om het even welke aard.  U gebruikt het Platform op eigen risico. Noch E-Contract noch om het even welke eigenaar van inhoud geeft garanties dat het Platform vrij is van malware of andere schadelijke onderdelen.

Daarnaast geeft E-Contract geen garanties, onderschrijvingen, of aanvaardt het verantwoordelijkheid voor om het even welke toepassingen van derden (of voor de inhoud daarvan), gebruikersinhoud of om het even welk ander product of service die wordt aangeprezen of aangeboden door een derde partij op of door het Platform of om het even welke gelinkte website, of in om het even welke banner of andere reclame voorgesteld.

U begrijpt en stemt ermee in dat E-Contract niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor om het even welke transactie tussen u en derde providers van toepassingen van derden of producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt op of via het Platform.  Zoals met om het even welke aankoop van een product of service door om het even welk medium of in om het even welke omgeving, moet u uw eigen oordeel volgen en voorzichtig zijn waar gepast. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, die door u van E-Contract is verkregen, zal wat dit betreft garantie leveren in naam van E-Contract.

Sommige aspecten van dit onderdeel zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde jurisdicties, indien verboden door toepasselijke wetgeving. Het voorgaande doet geen afbreuk aan bepaalde rechten van Consumenten.

9.3 U begrijpt, gaat ermee akkoord en aanvaardt dat E-Contract geen verplichting heeft om het Platform te behouden, te ondersteunen, te upgraden of te updaten, of om alle of om het even welke specifieke inhoud te leveren door het Platform. E-Contract en/of de eigenaars van om het even welke inhoud kunnen van tijd tot tijd dergelijke inhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, in de mate dat dit door toepasselijke wetgeving is toegestaan. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

9.4 Voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke regelgeving, wijst E-Contract alle garanties (zowel expliciet als impliciet)  met betrekking tot producten en diensten van derde partijen af.

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, geeft E-Contract geen enkele vrijwaring of garantie:

 1. met betrekking tot de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid, waarheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van producten en diensten van derde partijen en de daarmee verweven content; en
 2. dat
  a. het gebruik van het Platform ononderbroken of foutloos is of werkt in combinatie met andere hardware, software, systemen of gegevens,
  b. het Platform voldoet aan de eisen of verwachtingen van de Eindgebruiker,
  c. opgeslagen gegevens accuraat of betrouwbaar zijn of dat opgeslagen gegevens niet verloren (kunnen) gaan of beschadigd geraken,
  d. fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd, of
  e. het Platform vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Zonder het voorgaande te beperken, en voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is E-Contract niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen servicestoringen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie of andere systemen buiten de redelijke controle van E-Contract. De Eindgebruiker kan over andere wettelijke rechten beschikken. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de duur van alle wettelijk verplichte garanties, indien van toepassing, in elk geval beperkt tot de wettelijke garantieperiode.

9.5 E-Contract is niet aansprakelijk voor onderbrekingen en de kwaliteit van de geleverde energie en/of de Internet-, tv-, mobiele data- en/of (mobiele) telefoniediensten. In geval van schade door een onderbreking of een beperking van de levering of een onregelmatigheid in de levering moet de (distributie)netbeheerder aangesproken worden.

10. Aansprakelijkheid en beperkingen

10.1 Voor een correcte dienstverlening is E-Contract afhankelijk van juiste informatie die tijdig aangeleverd dient te worden door de Eindgebruiker en/of Energie- of Telecomleverancier . Indien en voor zover verkeerde informatie wordt doorgegeven of juiste informatie laattijdig wordt doorgegeven door de Eindgebruiker dan wel verkeerd verwerkt wordt door de Energie- of Telecomleverancier, kan E-Contract niet verantwoordelijk gehouden worden m.b.t. de nadelige invloed van zulke incorrecte of laattijdige aanlevering of verwerking op haar dienstverlening.

10.2 Voor zover en in de mate toegestaan door toepasselijke wetgeving, is de maximale aansprakelijkheid van E-Contract voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, hetzij contractueel of buitencontractueel, beperkt tot de werkelijk geleden directe schade, zonder dat dit hoger kan zijn dan (i) enerzijds het bedrag dat gelijk is aan de som van de bedragen die E-Contract heeft ontvangen als tegenprestatie voor de geleverde Diensten, (ii) en anderzijds het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van E-Contract bereid is om tussen te komen.

10.3 De Eindgebruiker begrijpt en aanvaardt dat adviezen van E-Contract inspanningsverbintenissen inhouden en gegeven worden op basis van ‘best practices’/ ‘best efforts’, op basis van de aangeleverde informatie door de Eindgebruiker en een schatting van het toekomstige verbruik. Het is goed mogelijk dat na verloop van tijd blijkt dat de gebruikte parameters voor de dienstverlening afwijken van de realiteit, waardoor de door E-Contract gegeven adviezen suboptimaal kunnen zijn. De Eindgebruiker begrijpt en aanvaardt dat E-Contract niet aansprakelijk gehouden kan worden voor dergelijke discrepanties.

10.4 De Eindgebruiker aanvaardt dat als één van haar handelingen, met opzet verricht en in strijd met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de werking van het Platform verstoren of het Platform beschadigen, zij E-Contract integraal dient te vergoeden voor alle kosten om de getroffen systemen te herstellen, alsook voor alle geleden schade, zowel direct als indirect (met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, omzet, verlies van klanten en goodwill) die E-Contract heeft geleden als gevolg van dergelijke handelingen, minstens dient zij E-Contract te vrijwaren voor en tegen alle verliezen, onkosten en alle mogelijke schadevergoedingen van om het even welke aard, die voortvloeien uit dergelijke handelingen.

10.5 E-Contract is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming of een vertraging bij de nakoming van haar verbintenissen jegens de Eindgebruiker  in geval dit direct of indirect te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil en waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft (“Overmacht”), waaronder begrepen, maar niet beperkt tot stakingen, stroomstoringen of stroomuitval of downtime die wordt veroorzaakt door de Energieleverancier of  Telecomleverancier of het (energie)netwerk of de externe infrastructuur, aanvallen van hackers, rellen, opstanden, terroristische aanslagen, oorlog, branden, overstroming, storm, explosies, aardbevingen, natuurrampen, regeringsmaatregelen, arbeidsomstandigheden of enige andere oorzaak waarover E-Contract redelijkerwijs geen controle heeft.

10.6 U stemt ermee in dat, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, uw enige en exclusieve middel voor om het even welk probleem of ontevredenheid met het Platform bestaat uit het verwijderen van uw account en om te stoppen met het gebruik van het Platform. Aangezien E-Contract geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor toepassingen van derden of de inhoud daarvan, en aangezien uw relatie met dergelijke toepassingen van derden beheerd kan zijn door afzonderlijke overeenkomsten met dergelijke derde partijen, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, is uw enige en exclusieve middel, in verband met E-Contract, voor om het even welk probleem of ontevredenheid met toepassingen van derden of de inhoud daarvan, het verwijderen van uw account en/of het stoppen van het gebruik van het Platform en/of van dergelijke toepassingen van derden.

11. Persoonsgegevens

11.1 De Persoonsgegevens die de Eindgebruiker deelt tijdens het gebruik van het Platform en de Diensten van E-Contract, alsook de Persoonsgegevens die eventueel door E-contract zouden worden verkregen van de Netbeheerder via het Mandaat, worden door E-Contract gebruikt onder meer voor de uitvoering van de Overeenkomst, de realisatie van kostenbesparing, klantenbeheer, facturatie en statistisch beheer, adviesverlening, marktonderzoek, vergelijking en analyses. Deze Persoonsgegevens worden aldus verwerkt in het kader van de dienstverlening van E-contract aan de Eindgebruiker. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

11.2 E-Contract zal de geldende wet- en regelgeving naleven met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’) naleven, en zal passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om Persoonsgegevens van Eindgebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige verwerkingen en tegen (toevallig) verlies of schade.

11.3 Voor meer informatie over de wijze waarop E-Contract uw Persoonsgegevens verwerkt, en over welke privacy-rechten u beschikt, verwijzen wij naar onze privacy policy https://www.aanbieders.be/privacyverklaring/.

12. Wijzigingen aan de Overeenkomst

12.1 E-Contract kan naargelang het geval, naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen aan de Overeenkomst. Wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen aan de Overeenkomst, zullen wij u een duidelijke kennisgeving zenden, zoals naargelang de omstandigheden gepast is. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezette gebruik van het Platform nadat de wijzigingen zijn aangebracht gelden als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen nauwkeurig leest. Als u onder de nieuwe versie van de Overeenkomst niet verder gebruik wilt maken van het Platform, kunt u de Overeenkomst teniet doen door contact met ons op te nemen via dit emailadres/contactformulier: info@aanbieders.be.

13. Deelbaarheid

13.1 De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele Algemene Gebruiksvoorwaarden met zich mee brengen. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt de betrokken bepaling van rechtswege vervangen (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van E-Contract benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aantasten. Als een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onverminderd gelden en afdwingbaar.

13.2 Voor zover uitdrukkelijke of impliciete beperkingen niet toegestaan zijn door toepasselijke wetgeving, blijven deze uitdrukkelijke of impliciete beperkingen geldig en afdwingbaar in de mate en voor zover zij toegestaan zijn door deze toepasselijke wetgeving.

14. Duur en beëindiging

14.1 De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

14.2 De Overeenkomst treedt, naargelang het geval en in de mate dat er eventueel nog met bijkomende voorwaarden van E-Contract m.b.t. de betrokken Dienst dient te worden ingestemd,  in werking op: 1) het moment van het aanmaken van het online gebruikersprofiel; 2) op het moment van het gebruik van ons Platform; of 3) op het moment dat u instemt met eventuele andere voorwaarden van E-Contract.

14.3 De Overeenkomst blijft van toepassing totdat deze door u of E-Contract beëindigd wordt. E-Contract kan de Overeenkomst beëindigen of uw toegang tot het Platform om het even wanneer opschorten, inclusief in het geval van uw feitelijk dan wel vermeend niet-gemachtigd gebruik van de het Platform en/of inhoud, of van niet-naleving van de Overeenkomst.

14.4 Opzeg door de Eindgebruiker 

14.4.1 Indien er een account werd aangemaakt, kan de Eindgebruiker op eender welk moment kiezen om zijn account te verwijderen door het sturen van een bericht naar info@aanbieders.be, met de vraag zijn account op te zeggen. E-Contract verwijdert vervolgens persoonsgegevens van de Eindgebruiker, zoals beschreven in onze privacy policy: https://www.aanbieders.be/privacyverklaring/.

14.4.2 Indien er geen account werd aangemaakt, heeft de Eindgebruiker het recht om de  persoonsgegevens die hij aan E-Contract bezorgd heeft, zelf, op definitieve wijze, uit de bestanden van E-Contract te verwijderen.

14.4.3 Voor zover er een betalende dienst wordt verleend door E-Contract, zoals het Mandaat, kan de daarop betrekking hebbende overeenkomst door de Eindgebruiker beëindigd worden mits inachtneming van de op die dienst betrekking hebbende overeenkomst en voorwaarden, die telkens apart te consulteren zijn door de Eindgebruiker op onze website.

14.5 Opzeg door E-Contract 

14.5.1 De Overeenkomst kan door E-Contract beëindigd worden met een schriftelijke of elektronische opzeg van 1 maand in geval van een betalende Dienst, tenzij de op de Dienst van toepassing zijnde specifieke voorwaarden iets anders bepalen.

De Eindgebruiker erkent daarnaast dat E-Contract niet verplicht is de gratis Diensten op het Platform continu te blijven aanbieden. E-Contract kan er voor kiezen om de gratis Dienst(en) op het Platform op elk moment stop te zetten / de Eindgebruiker op elk moment de toegang tot de gratis Dienst(en) op het Platform te ontzeggen en aldus de Overeenkomst op eender welk moment te beëindigen.

14.5.2 Als we vaststellen dat u onze Algemene Gebruiksvoorwaarden duidelijk, ernstig of herhaaldelijk hebt geschonden kan uw toegang tot het Platform en/of uw account op eender welk moment onmiddellijk worden opgeschort of permanent worden uitgeschakeld. We kunnen uw account ook opschorten of uitschakelen als u herhaaldelijk inbreuk maakt op rechten van anderen of als we hiertoe om juridische redenen verplicht zijn.

14.5.3 E-Contract kan de Overeenkomst tevens met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst beëindigen in de volgende gevallen: bij herhaalde of zware inbreuk op de verplichtingen door de Eindgebruiker, nadat E-Contract de Eindgebruiker in gebreke gesteld heeft. Het gaat bijvoorbeeld over volgende situaties: piraterij, poging tot piraterij, kopiëren of wijzigen van de software, inbreuken op de rechten van derden, juridische verplichtingen,…

14.6 Andere gevolgen van de beëindiging 

14.6.1 Het einde van de Overeenkomst impliceert niet het einde van de lopende Energie-overeenkomst en/of de Telecom-overeenkomst die via het Platform werd aanvaard door de Eindgebruiker. E-Contract informeert de Eindgebruiker over alle aspecten van de lopende Energie-overeenkomst en/of de Telecom-overeenkomst.

14.6.2 Indien de Eindgebruiker haar Overeenkomst opzegt, dan heeft zij geen toegang meer tot het Platform, noch tot haar gegevens in het Platform.

14.6.3 Als u of E-Contract de Overeenkomst beëindigt, of als E-Contract uw toegang tot het Platform opschort, stemt u ermee in dat E-Contract geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid zal hebben naar u toe en dat E-Contract geen enkel bedrag dat u reeds betaald heeft, zal terugbetalen, in de ruimste mate zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over hoe u uw account kunt beëindigen, neemt u contact met ons op via onze klantenservice info@aanbieders.be. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. U kunt de Overeenkomst om het even wanneer beëindigen.

15. Overdracht

E-Contract heeft het recht alle of een deel van zijn rechten en plichten aan een derde over te dragen, waarbij E-Contract garandeert dat er niet minder garanties gegeven worden aan de Eindgebruiker. E-Contract licht de Eindgebruiker in van de overdracht.

16. Contact tussen E-Contract en de Eindgebruiker

15.1 Als u vragen, klachten of zorgen heeft aangaande het Platform of de Overeenkomst, neem dan contact op met onze klantenservice via dit e-mailadres: info@aanbieders.be.
U mag ook steeds contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of per brief. Wij beantwoorden graag uw vragen:

E-Contract BV

Heuvenstraat 85, bus 1

B – 3520 Zonhoven

+32 (0) 11 37 38 00

info@aanbieders.be

Indien een consument niet tevreden is met het antwoord kan hij gratis beroep doen op de Consumentenombudsdienst met het oog op een buitengerechtelijke regeling van het geschil. Contactgegevens zijn te vinden op http://www.consumentenombudsdienst.be.

16.2 Indien u feedback of suggesties geeft met betrekking tot het Platform, mag E-Contract deze informatie gebruiken zonder enige verplichting naar u toe.

16.3 E-Contract is tevens gemachtigd om u, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, berichten te sturen via GSM, telefoon, e-mail of per post, met betrekking tot het gebruik van het Platform. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar onze privacy policy: https://www.aanbieders.be/privacyverklaring/.

17. Slotbepalingen 

17.1 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. E-Contract en de Eindgebruiker zullen zich inzetten om geschillen als gevolg van de interpretatie en/of de toepassing van de Overeenkomst in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd om te oordelen over geschillen in verband met de Overeenkomst.

17.2 Aanbieders.be® en ContractRadar ® zijn woord- en beeldmerken van E-Contract. Niets wat op enige wijze verband houdt met de inhoud van het Platform en/of de woord- en beeldmerken van E-Contract mag gereproduceerd worden of gepubliceerd worden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van E-Contract hiertoe. De inhoud van de website en het Platform, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan E-Contract of rechthoudende derden. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen van het geheel of een gedeelte van deze website of het Platform – in welke vorm of op welke manier dan ook – zijn verboden, tenzij E-Contract hiervoor een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Download de PDF versie van de Algemene voorwaarden.

Aanbieders.be maakt gebruik van cookies – inclusief cookies van derde partijen – om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Hiermee kunnen we je de best mogelijke ervaring bieden, onze website blijven verbeteren en jouw aanbiedingen doen die aansluiten bij je interesses. Door op ‘Akkoord’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Klik voor meer details over ons gebruik van cookies of om op elk moment jouw voorkeuren te wijzigen op ‘Meer informatie, ook over het weigeren van cookies’.
Akkoord