Categorieën

Wat is het sociaal tarief voor elektriciteit en gas?

Mensen of gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, hebben recht op goedkopere tarieven voor elektriciteit en gas. Daarmee besparen ze per jaar gemiddeld 500 euro ten opzichte van een ‘gewoon’ contract. Het sociaal tarief is bedoeld voor mensen die een leefloon ontvangen, mensen met een handicap die een tegemoetkoming ontvangen, of voor bejaarden met een gewaarborgd inkomen.


Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers; ze zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft.

Concreet biedt het, op het moment van de bepaling, het laagste commerciële tarief dat op de leveranciersmarkten voor elektriciteit en aardgas beschikbaar is.

Deze tarieven worden iedere zes maanden vastgelegd. Dat gebeurt elk jaar op 1 februari en op 1 augustus door de federale minister van Energie.

Het sociaal tarief: in vogelvlucht

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een gunstiger tarief voor personen of gezinnen die zich in een kwetsbare of moeilijke situatie bevinden.

Het biedt de volgende voordelen:

 • Geen vaste vergoeding.
 • Een vaste prijs per kWh (distributiekosten, transportkosten en meterhuur zijn inbegrepen).

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen.

Het gaat om volgende categorieën.

Categorie 1 – toekenning door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van:

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 procent;
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 procent;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming.

Categorie 2 – toekenning door de Rijksdienst voor Pensioenen van:

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 procent (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 3 – toekenning door een OCMW van:

 • een leefloon;
 • financiële steun aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie;
 • een maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste wordt genomen;
 • een tegemoetkoming (voorschot) in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

Categorie 4:

 • huurders in appartementsgebouwen met een collectieve installatie voor verwarming op aardgas, wanneer de woningen verhuurd zijn door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij. Een overzicht van erkende sociale huisvestingsmaatschappijen vind je hier voor Vlaanderen, hier voor Wallonië, en hier voor Brussel.

Uitzonderingen

Het sociaal tarief is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfsplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres);
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten;
 • occasionele klanten en tijdelijke aansluitingen.

Hoe verkrijg ik het sociaal tarief?

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend als je tot de eerste, tweede of derde categorie behoort.

Er zijn evenwel twee mogelijkheden:

1. Je verkrijgt het sociaal tarief automatisch
De automatische toekenning gebeurt via de Federale Overheidsdienst Economie. Zij verzamelen alle gegevens en verwittigen je leverancier dat het sociaal tarief voor jou moet worden toegepast. Zij zorgen er dus voor dat je leverancier op de hoogte wordt gebracht.

2. Je hebt recht op het sociaal tarief, maar verkrijgt het niet automatisch
Voor de personen die recht hebben, maar waarvoor de FOD Economie niet in staat is de verwerking te doen, zal er een attest overgemaakt worden aan de rechthebbende. In dit geval moet je het attest van de bevoegde instantie opsturen naar de leverancier.

En de vierde categorie?

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4), krijg je het sociaal tarief voor aardgasverwarming niet automatisch. Je dient hiervoor contact op te nemen met de eigenaar of de beheerder (syndicus) van het appartementsgebouw.

Vraag je attest bij één van de volgende instanties aan:

FOD Sociale Zekerheid
Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel
Tel.: 0800/ 987 99 (gratis)
e-mail.: contactformulier op de website
website: http://handicap.fgov.be

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
Richt je aanvraag aan het OCMW

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Zuidertoren, 1060 Brussel
Tel. NL: 0800/502 46,
Tel. FR: 0800/502 56,
Tel. DUI: 0800/502 66
e-mail.: info@rvponp.fgov.be

Loop je ergens tegenaan? Aarzel dan niet om ons team te contacteren.

Niet gevonden wat je nodig hebt? Contacteer ons

Mogen we jouw gegevens gebruiken om je relevante advertenties te laten zien?
Onze partners verzamelen gegevens en gebruiken cookies om advertenties te personaliseren en te meten.
Bekijk hoe wij en onze partners gegevens verzamelen en gebruiken.
Akkoord