Wat is het sociaal tarief voor elektriciteit en gas?

Het sociaal tarief is in het leven geroepen om bepaalde consumenten in bescherming te nemen. Concreet zijn dit dan alleenstaande personen of gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Daarom hebben zij recht op goedkopere tarieven voor elektriciteit en gas. 

Gemiddeld is een contract volgens sociaal tarief 500 euro goedkoper dan een ‘gewoon’ contract. 

Het sociaal tarief is bedoeld voor mensen die een leefloon ontvangen, mensen met een handicap die een tegemoetkoming ontvangen, mensen die maatschappelijke steun (OCMW) ontvangen, of voor bejaarden met een gewaarborgd inkomen

Wie nu net in aanmerking komt, wordt bepaald door het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid, Algemene Directie Personen met een handicap, het Agentschap Zorg en Gezondheid of de Federale Pensioendienst.

Onderaan dit artikel vind je een lijst alle leveranciers die je bij ons kan vergelijken, en of ze wel of niet energie leveren aan personen die recht hebben op het sociaal tarief.


Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers; ze zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft.

Concreet biedt het, op het moment van de bepaling, het laagste commerciële tarief dat op de leveranciersmarkten voor elektriciteit en aardgas beschikbaar is.

Deze tarieven worden iedere zes maanden vastgelegd. Dat gebeurt elk jaar op 1 februari en op 1 augustus door de federale minister van Energie.

Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers; de leverancier is dus verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft.

Het sociaal tarief biedt, op het moment dat het bepaald wordt, het laagste tarief voor elektriciteit en gas dat op de markt te vinden is.

Deze tarieven worden iedere zes maanden vastgelegd. 

Dat gebeurt telkens op één februari en één augustus, en dat door de federale regulator CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas).

Tip: het sociaal tarief geldt niet alleen voor elektriciteit en gas, ook voor watervoorziening of telefonie kan je hiervan gebruik maken. Je kan bovenstaande instanties dan ook vragen of jij in aanmerking komt, als dit nog niet automatisch is toegekend.

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen.

De rechthebbenden zijn verdeeld in de volgende categorieën:

Categorie 1 – toekenning door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van:

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 procent;
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 procent;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming.

Categorie 2 – toekenning door de Rijksdienst voor Pensioenen van:

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 procent (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 3 – toekenning door een OCMW van:

 • een leefloon;
 • financiële steun aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie;
 • een maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste wordt genomen;
 • een tegemoetkoming (voorschot) in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

Categorie 4:

 • huurders in appartementsgebouwen met een collectieve installatie voor verwarming op aardgas, wanneer de woningen verhuurd zijn door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij. Een overzicht van erkende sociale huisvestingsmaatschappijen vind je hier voor Vlaanderen, hier voor Wallonië, en hier voor Brussel.

Uitzonderingen

Het sociaal tarief is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres);
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten;
 • occasionele klanten en tijdelijke aansluitingen.

Hoe verkrijg ik het sociaal tarief?

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend als je tot de eerste, tweede of derde categorie behoort.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Je verkrijgt het sociaal tarief automatisch

De automatische toekenning gebeurt via de Federale Overheidsdienst Economie. Zij verwittigen je leverancier dat het sociaal tarief voor jou moet worden toegepast. Zij doen dit om de drie maanden, geven zowel je persoons – als adresgegevens door, en voor welke periode je van het sociale tarief zal genieten. Je hoeft het tarief dus niet zelf aan te vragen.

 1. Je hebt recht op het sociaal tarief, maar verkrijgt het niet automatisch

Voor de personen die recht hebben, maar waarvoor de FOD Economie niet in staat is de verwerking te doen (dankzij onvolledige gegevens of een verzet tegen de automatische verwerking van persoonsgegevens), zal er een attest overgemaakt worden aan de rechthebbende. In dit geval moet je het attest van de bevoegde instantie opsturen naar de leverancier, en je sociaal tarief dus zelf aanvragen. Het is hierbij belangrijk dat al je gegevens correct zijn ingevoerd. 

En de vierde categorie?

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4), krijg je het sociaal tarief voor aardgas niet automatisch. 

Je dient hiervoor contact op te nemen met de eigenaar of de beheerder van het appartementsgebouw. 

Ook hier dien je het sociaal tarief dus zelf aan te vragen.

Vraag je attest bij één van de volgende instanties aan:

FOD Sociale Zekerheid

Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel

Tel.: 0800/ 987 99 (gratis)

e-mail.: contactformulier op de website

website: http://handicap.fgov.be

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

Richt je aanvraag aan je plaatselijke OCMW-afdeling.

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

Zuidertoren, 1060 Brussel

Tel. NL: 0800/502 46,

Tel. FR: 0800/502 56,

Tel. DUI: 0800/502 66

e-mail.: info@rvponp.fgov.be

 

Bij welke leveranciers kan ik terecht? Wij keken voor jou in de algemene voorwaarden van elke leverancier.

Ecopower: ja                   Essent: ja                          Elegant: ja               Mega: ja                  Eneco: nee             Watz: ja
Antargaz: ja                     Energie 2030: ja             Essent: ja                 Octa+: ja                 Trevion: ja
Aspiravi: ja                      Energy People: ja            Lampiris: ja            Sociaal tarief: ja    Vlaamse Energieleverancier: ja
EBEM: ja                         Engie: ja                            Luminus: ja            Total: ja                   Wase Wind: ja

Heb je nog vragen? Geef ons een seintje, ons team helpt je met plezier verder!

Niet gevonden wat je nodig hebt? Contacteer ons